رمان درد عمیق من

رمان درد عمیق من

دانلود رمان درد عمیق من

 

 

همه چی از اونجایی شروع میشه که ادرین تصمیم به ازدواج با یلدا رو می گیره،یلدایی که هیچ کس اون رو تایید نمی کنه و همه با ازدواج این دو مخالفند. ادرین بخاطر محبوبش قید همه و حتی خانوادش رو هم می زنه ؛ اما عاقبت این کار به کجا ختم میشه؟

 

نام رمان : رمان درد عمیق من

نویسنده : ملیکا.ق

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 126 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : …………

دانلود رمان درد عمیق من

 

قسمتی از رمان :

 

جوری که بشنوه گفتم:باشه یلدا من تسلیم. بعد دستم رو به نشونه آتش بس باال بردم که یلدا خندید و گفت:مثل
یک بچه خوب تسلیم شدی!حاال که من بردم باید ببریم کافی شاپ. به نشونه تایید سرم رو تکون دادم و سوار
ماشین شدیم که گفت:ادرین؟ نگاهش کردم و گفتم:جانم؟ سرش رو انداخت پایین و گفت:راستش یه مسئله ای
پیش اومده بود می خواستم باهات درمیون بزارم. همینطور که فرمون رو می چرخوندم گفتم:چه مسئله ای عزیزم؟
نگاهش رو به شیشه دوخت و گفت:ولش کن اصال،چیز مهمی نیست. نگاهش کردم که گفت:باشه میگم اما االن
نه،باز هم آمادگیش رو ندارم. سرم رو تکون دادم و با رسیدن به کافه ترمز کردم و از ماشین پیاده شدیم

 

 

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان درد عمیق من

 

نگاه حرصیم رو بهش دوختم و گفتم:خب خانوم محترم همه چی رو که می دونی. –درست -و این رو هم می دونی
که من اعصاب ندارم –و شما هم می دونی که من سرسخت و کامال لجبازم. بعد یه تای ابروش رو باال داد و
گفت:پس همکاری کن آقا ادرین! پوزخندی زدم و گفتم:هه فکر کردی چهارتا عشوه بیای می تونی من رو خر
کنی!؟کور خوندی. الیسا خنده ی تحقیر آمیزی کرد و گفت:اول این که شما در حال حاضر خر هستی، دوم این که
برای رفع سو تفاهم بگم من نامزد دارم، نامزدمم خیلی از تو خوشگل تره. بعد گوشیش رو در آورد و عکس پس
زمینش که خودش و یه پسره بود رو نشونم داد. گوشی رو تو جیبش گذاشت و گفت:

 

 

 

دانلود رمان درد عمیق من       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان رز سرخ

دانلود رمان رز سرخ

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. دانلود رمان بودنت رو دوست دارم - دانلو رمان های مختلف از سایت رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*