رمان ربه کا

2018-11-24 1

رمان ربه کا     دیشب خواب دیدم که به مندرلی برگشتم و در مقابل دروازه عمارت ایستاده ام ولی مثل این که من حق ورود به آنجا را نداشتم، زیرا نرده با قفل بسته شده بود…   نام رمان ادامه مطلب