رمان شراب تلخ

2018-10-29 1

دانلود رمان شراب تلخ پلک های تبدارم رو روی هم گذاشتم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم. سعی کردم اتفاقات چند دقیقه پیش رو از ذهنم پس بزنم ولی مگه ممکن بود! ضربان قلبم به اوج رسیده بود ادامه مطلب