رمان روزهای به رنگ خاکستری

2019-12-16 1

دانلود رمان روزهای به رنگ خاکستری   صحرا گذشته ای دردناک وعجیبی داره. اون ناگفته های زیادی تو گذشتش داره، امابدون توجه به ناگفته ها ی زندگ یش، به فکر انتقام. صحرا، بخاطر انتقام دست به قتل میزنه . تمام ادامه مطلب