رمان به چشمانت قسم

2019-12-17 1

دانلود رمان به چشمانت قسم   قفسه ی سینه اش دردمیکرد…مثل همیشه ولی باید تحمل میکرد .کاری که همیشه ی خدا داشت انجام میداد .چشامنش را روی هم فشار داد .دوست داشت عربده بزند ،داد بزند ولی مثل همیشه متین ادامه مطلب