رمان غرور شکستم در مقابل غرورت

2018-11-06 1

دانلود رمان غرور شکستم در مقابل غرورت الینا دختری با جسه ی خیلی ظریف و قدی کوتاه، که به خاطر شش ماهه بودنش و حمایت نشدنش از طرف پدر، خیلی کوچک مانده……   نام رمان : رمان غرور شکستم در ادامه مطلب