رمان سرنوشت هیلدا

رمان سرنوشت هیلدا

دانلود رمان سرنوشت هیلدا   هیلدا غوطه ور در گذشته تلخ خود و رحمانی که ترس آینده اونو اسیر خودش کرده بود. هر دو قسم خورده برای دفاع از میهن، همراه و هم پای هم پا گذاشتند در پرونده مجهول مهراب خان……   نام رمان : رمان سرنوشت هیلدا نویسنده : شین.لام طراحی و صفحه