رمان پرنسس قلعه

رمان پرنسس قلعه

دانلود رمان پرنسس قلعه

آغوش مردانه ات را تنم کن… من سالهاست در فصل سرد تنهایی یخ زده ام

 

نام رمان : رمان پرنسس قلعه

نویسنده : زهره شعرباف

تعداد صفحات : 428 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : …….

دانلود رمان پرنسس قلعه

قسمتی از رمان :

حتی لحنش هم توی نامه دستوری بود همه چیز این پسر دستوریِ که بقیه هم باید سر خم کنند و اطاعت کنن. کاغذ رو سرجاش گذاشتم که یه دفعه در اتاق باز شد بهزاد داخل اتاق شد.

یه نگاه بهش انداختم که بهم نگاه کرد پوزخند زد. به طرف مبل رفت روش نشست. یه دفعه صداش به گوشم خورد

-ساعت خواب فکر نمی کنی یکم زود بیدار شدی دوشیزه؟؟؟ به طرفش برگشتم و مثل خودش پوزخند زدم. تابی به گردنم دادم-من خودم صالح دونستم که این ساعت بیدار بشم.

و قبل از اینکه بهش اجازه حرف زدن بدم به سرعت به طرف سرویس بهداشتی رفتم. بعد از اینکه عملیات مورد نظر رو انجام دادم و یه آبی هم به صورتم زدم از دستشویی خارج شدم.

دیدم آقا بهزاد روی کاناپه لم داده سینی صبحانه هم جلوی روش قرار داره. مثل اینکه گفته صبحونه رو توی اتاق سرو میکنه.

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان پرنسس قلعه

 

یعنی پریا چجوری میخواد ثابت کنه که چیزی بین اون و بهزاد نیست؟

رفتارهایی که این دونفر از هم نشون می دادن هر کسی هم جای من بود فکرایی می کرد.

سری تکون دادم تا از فکر پریا بهزاد خارج بشم.

تصمیم گرفتم برم کارهای باقی مونده پرونده ها رو توی اتاقم انجام بدم و بررسی کنم.

پرونده ها رو زیر بغلم زدم و از کتابخونه خارج شدم.

به طرف پله ها رفتم که توی راهروی باال سحر وماهان رو دیدم که روبه روی هم ایستادن.

سحر سرش رو پایین انداخته بود و تا بناگوش سرخ شده بود ماهان هم داشت با لبخند بهش نگاه می کرد.

ویبییی معلوم نیست این ماهان ورپریده چی داره زیر گوش دختر مردم میخونه که اینجوری سرخ سفید میشه.

آروم به جلو حرکت کردم و برای اینکه متوجه حضور من بشن تک سرفه ای کردم که هردوتا به سمتم برگشتن و سحر با دیدن من بالفاصله از ماهان کمی دور شد.
با ماهان سالم احوالپرسی کردم که سحر گفت:آقا ماهان اومده بودن تورو ببینن شهر

 

دانلود رمان پرنسس قلعه       با فرمت پی دی اف

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان غلندر بی خواب

رمان قلندر بی خواب

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*