رمان من عاشقم یا تو

رمان من عاشقم یا تو

دانلود رمان من عاشقم یا تو

 

سوگل خبرنگاره و برای مصاحبه با مردی که این روزها سر و صدای زیادی کرده پذیرفته میشه .
یک مصاحبه ی ساده شروعه یک داستان پرماجراست .
سروش ، سوگل ، معین هر سه مهره هایی هستن که روی صفحه ی شطرنج زندگیشون دور خودشون میچرخن و
کیش و مات …
یعنی برمال شدن راز هایی مگو …

 

نام رمان : رمان من عاشقم یا تو

نویسنده : سارگل

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده – asayesh_15@

تعداد صفحات : 786 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : فروردین ماه 1397

دانلود رمان من عاشقم یا تو

 

قسمتی از رمان :

 

نمیگم نامرد بود ، توی تمام این سالها نفرینش نکردم…
اون فقط بیمار بود ، یه بیمار جاش مشخصه ، بیمارستان ، همون طوری که مجرم جاش مشخصه ، توی زندان…
جای بیمار روانی هم تیمارستانه اما بابای من آزاد زندگیشو میکرد ، هیچ وقت قبول نمیکرد مشکل از ریشه ی
خودشه ، همیشه بقیه مقصر بودن…
البته ، اوضاع همیشه این طوری نبود ، کاهی اوقات هم بهترین بابای دنیا میشد ، بهترین همسر برای مادرم…
بهش گفتم نرو سراغ اون ، میخوای بکشی اول منو بکش ، به خیال خودم دلش به رحم میاد اما اشتباه میکردم…
مغزش مختل شده بود ، چشمش و خون گرفته بود…
از کنارم عبور کرد و رفت توی آشپزخونه ، به ثانیه نکشید با یه چاقو به سمتم حمله کرد .
مادرم با دیدن این صحنه مرد و زنده شد ، نایی نداشت اما خودشو سپر بالی من کرد .

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان من عاشقم یا تو

 

پام و که از خونه بیرون میذارم لرز به تنم میوفته ، هوا رسما سرد شده و من ، به خیال گرمایی که تا دیروز آدم و از
پا مینداخت ، جز مانتوم چیزی نپوشیده بودم .
توی دلم خصمانه به معین لعنت میفرستم ، چی میشد آدرس میداد تا خودم میرفتم؟
بیخیال قول و قرار میخوام برگردم داخل که ترمز ماشینی توجهمو جلب میکنه..
برمیگردم و با همون پسره حسام رو به رو میشم… آخه آدم قحط بود که این و فرستاد؟
چشم هام و ریز میکنم و تهدید آمیز و دست به کمر بهش خیره میشم تا از روی نگاهش بفهمم این بار قصد دزدیدنم
و نداشته باشه .
انگار نداره که با پوزخند سرش و برمیگردونه ، به اطرافم نگاه میکنم و وقتی مطمئن میشم کسی اطرافم نیست ،
بدون حرف سوار ماشین میشم .

 

 

 

دانلود رمان من عاشقم یا تو       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان بانوی عمارت

رمان بانوی عمارت

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*