رمان مجنون گناهکار

رمان مجنون گناهکار

دانلود رمان مجنون گناهکار

 

 

لیلی :
روزگارا
تو اگر سخت به من میگیری
با خبر باش که پژمردن من آسان نیست

گرچه دلگیرتر از دیروزم
گر چه فردای غم انگیز مرا میخواند
لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست
و زندگی باید کرد . . .

 

نام رمان : رمان مجنون گناهکار

نویسنده : زینب رحیمی

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 538 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : …………

دانلود رمان مجنون گناهکار

 

قسمتی از رمان :

 

میاد و مردم بعد از این اتفاق چی میگن … برام مهم نیست آبروی خانوادم میره و با این تصمیم ممکنه که بشکنند و
به پای من پیر بشن ، من تصمیمم رو گرفتم و هرگز عوضش نمیکنم ، توهم بهتره برام دردسر درست نکنی و با این
مسئله کنار بیای ، اگه بخوای لج کنی و ازم جدا نشی اون وقت هر چی دیدی از چشم خودت دیدی.
با رنگی پریده و صورتی متعجب و وحشت زده بهم خیره شده بود. هضم جمالتم براش سخت و سنگین بود اما برام
اهمیتی نداشت. مردی که رو به روم ایستاده بود شباهتی به شهریاری که حاضر بودم بخاطر احساس و عشقی که
بهش داشتم جونمم براش بدم نداشت. من با این مرد بیگانه بودم و از امروز برام غریبه تر از غریبه ها میشد …
با صدایی که بشدت میلرزید گفت:

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان مجنون گناهکار

 

دستم رو گذاشتم جلوی دهنم تا هق هقم رو خفه کنم. از مقابل چشمای اشک آلود و وحشت زده ی شهریار گذشتم
اما یهو دو قدم نرفته سرجام ایستادم. دستم رو باال اوردم و نگاهی به حلقه ی نامزدیم که توی دستِ چپم بود
انداختم. بغض به گلوم چنگ انداخت و روزِ نامزدی برام مثل خاطره ای تلخ یاد آوری شد. شهریار دوستِ صمیمی
برادرم اردالن بود و همیشه باهم رفت و آمد داشتن و این رفاقت باعث آشنا شدن خانواده ها شد. من از ۱۵ سالگی
به شهریار دل باختم و کم کم متوجه شدم که شهریار هم از من خوشش میاد. از اون طرف اردالن هم خواهرِ شهریار
رو دوست داشت و زودتر از ما نامزد کرد و بعد از چند هفته عقد کرد اما هنوز جشن عروسی نگرفتند. اسمِ خواهرِ
شهریار ، شیدا بود و برخالف شهریار اصال ذاتِ خوبی نداشت و خیلی دوبهم زن بود …

 

 

دانلود رمان مجنون گناهکار       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان عشق یعنی تو

دانلود رمان عشق یعنی تو

1 Comment on رمان مجنون گناهکار

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. دانلود رمان تلخی بی پایان - دانلود رمان های مختلف از سایت رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*