دانلود رمان فردا بدون من

دانلود رمان فردا بدون من

رمان فردا بدون من

رمان درباره ی دختری از جنــس صــبر و استقـــامت… دختـرشیــطونــــی کـــه شخصیت شادش رو پشت نقــاب سخت غرورش مخــفی کرده
اما چـــرا؟  چون ضـــربه خورده……..

 

نام رمان : رمان فردا بدون من

نویسنده : آتوسا مهریار

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده – tara

تعداد صفحات : 2246 صفحه

ژانر : رمان عاشقانه

تاریخ : ………..

رمان فردا بدون من

قسمتی از رمان :

 

آرسام وپاشنہ کفشش ومحکم روپای
آرسام فشاردادکہ بیچاره قرمزشدباهم بہ
سمت پیست رقص رفتن ،انصافاجفتشون
عالی بودن ومسلط من کہ خودم این
رقصوازآرسام یادگرفتم ،عرشیاواهورا یہ
چندلحظہ پیش اومدن سرجاشون نشستن
فکرمیکردم اگہ اهوراببینہ مهدیہ وآرسام باهم
میرقصن غیرتی شہ ولی فقط یہ لبخندمحو
زدوایعنی ازاینکہ دوس دخترش داره بایکی
دیگہ میرقصہ ناراحت نشدہ؟ داشتم بہ همین
چیزافکرمیکردن کہ بااومدن دستی جلوم بہ
طرف خیره شدم کہ دیدم شهابہ
شهاب:”افتخارمیدی آرامم
اخماموتوهم کردموخواستم جوابشوبدم کہ

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان فردا بدون من

 

باتموم شدن حرفم قیافمودرهم کردم کہ بلندزدزیرخنده نگاهی کہ بہ میزی کہ بچہ
هااونجابودن انداختم کہ دیدم همشون زل زدن بہ مادوتا
نریمان:”دختررکی هستی”

من:”خُب بالاخره هرکی یہ اخلاق بدب داره دیگہ
نریمان:”بنظرمن کہ اصلابدنیست”
همون لحظہ آهنگ لایتی پخش شدمهمونازوج زوج رفتن بہ پیست ومشغول رقص تانگوشدن
داشتم بہ پیست نگاه میکردم کہ نریمان دستشوبہ طرفم درازکردوگفت:
“افتخارمیدیدمادمازل”
جام تودستموآروم چرخوندم وکمی مزه کردم وگفام:
“ترجیح میدم بیننده باشم”
سنگین خندیدوگفت:
“لطفا”
جاموروی میزگذاشتم دستموبانازگذاشتم تودستش رفتیم بین رقصنده هاواون دستشوگذاشت
پشت کمرم کہ منم دستامودورگردمش حلقہ کردم وآروم آروم خودمونو باآهنگ تکون دادیم
نریمان:”راستی اسمت”
من:”اسمم؟”
نریمان:”میگم اسمت چیہ؟”
من:”آرام،آرام مهرجو”

نریمان:”اسمت بہ شخصیتت نمیاد”

 

من:”چطور؟”
نریمان:”بنظردخترآرومی نمیای ،شایدخودتوآروم نشون بدی ولی معلومہ شیطونی”
من:”روانشناسی؟”
نریمان:”نہ ولی بهش علاقہ دارموکموبیش کتاباشومطالعہ میکنم”
ازبالای شونہ هاش نگاهی بہ بچہ هاکردم کہ مهدیہ دستشوبہ نشونہ لایک بالا آورد وآنیتام
چشمکی واسم زد عرفانہ وشهابم اومده بودن شهاب داشت باحرص نگاهم میکردعرفانہ ام
داشت چیزی بهش میگفت
آهنگ کہ تموم شدنریمان گفت:

 

 

دانلود رمان فردا بدون من       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان عاشق یک روانی

رمان عاشق یک روانی

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. دانلود رمان زیر باران - دانلود رمان های مختلف از سایت رمان خوان ها

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*