دانلود رمان سکوت

دانلود رمان سکوت

رمان سکوت

درباره دختری به نام غزل است که همراه خواهر کوچک تر خود زندگی سخت و مشقت باری را میگذراند…او با تمام مشقت و سختی میکوشد تا مورد حمله آسیب های جامعه خود نشود…

 

نام رمان : رمان سکوت

نویسنده : زهراعلیپور

طراحی و صفحه آرایی : سایت رمانکده

تعداد صفحات : 172 صفحه

ژانر : .…………

تاریخ : ……….

رمان سکوت

قسمتی از رمان :

قدم می گذاشتم بر جاده ای سست که باعث نشانگر‌ سست بودن اطرافیانش بود..
که‌ بیانگر تهی بودن همه چیزش است..هوای پر از حسرت اطرافم را بلعیدم..باز هم بغضم در گلویم جاگیر شده بود..
با پشت دست سردم چشمهای خیس از اشکم را که بغض شکسته و هراسانم بانی اش بود را زدودم..
به دستهای خشکم خیره شدم..می لرزیدن..تلخی روزگار..سختی زندگی..
همه مسببش بودند..
به در آهنی آشنایم رسیدم..همین در کافی بود تا همه بفهمند که ما بدبخت ترین انسان های زمینیم..
کلید را از اعماق جیب سردم یافتم و روی قفل گذاشتم..با چرخش کوتاهی در باز شد..

دستگیره سرد در را که فشردم..لرزش‌ نامحسوسی تمام تن بی رمقم را در بر گرفت..
با لب های خشکیده ام که تنها نجات بخششان ذره ای آب بود زیر لب زمزمه کردم

-خدای غزل!شکرت!
کیف دستی کوچک و رنگ رو رفته ام رو آویزان چوب لباسی پوسیده و میخ شده به دیوار اتاق کردم…با تلخی از اتاق

کوچک چهار متریمان خارج شدم…از فرط خستگی روی زمین گوشه دیوار ترک خورده سرخوردم…یک نگاه کلی به

خونه کردم…

 

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

 

دانلود رمان

قسمت دیگر از داستان

رمان سکوت

 

آرتام مشغول قدم زدن توی باغ بود که ناگهان صدایی از پشت باغ اون رو متوجه خودش کرد …… نگاهی به اطراف انداخت …… سپس پاورچین به سمت پشت باغ رفت و اونجا پنهان شد ….با دیدن زنی که مشغول قدم زدن پشت باغ بود و با موبایل حرف می زد ……..

 

 

دانلود رمان سکوت       با فرمت پی دی اف

 

 

منبع : سایت رمانکده

 

دانلود رمان بغض بی پناه

دانلود رمان بغض بی پناه

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*